Estudis d'avaluació de la mobilitat generada | Fundación RACC

Estudis d'avaluació de la mobilitat generada

Document obligatori a l’hora d’implantar noves localitzacions de centres de treball o intal·lacions...

Document obligatori a l’hora d’implantar noves localitzacions de centres de treball o instal·lacions que generin una nova demanda de mobilitat. El seu objectiu és l'avaluació de l'increment de desplaçaments provocat per la nova instal·lació.

Estudis de mobilitat per empreses i nous centres de treball

Sol·licitar informació

A qui s'adrecen

La Llei catalana 9/2003, de 13 de juny, de la Mobilitat obliga les empreses, les entitats o les administracions que posin en marxa una nova instal·lació a disposar d'aquest estudi, que proporciona les necessitats i un pla d'acció per cobrir la demanda de mobilitat del nou centre.

Estudis d'avaluació de la mobilitat generada per empreses...

A més de la base legal per a la implantació de noves instal·lacions corporatives, aquest tipus d'estudis permet:
•   Conèixer les característiques de la mobilitat de l'àrea d'influència.
•  Determinar la mobilitat generada i atreta per als usos previstos.
•  Establir les xarxes d'itineraris principals per a vianants, transport col·lectiu i vehicles.

Estudis d'avaluació de la mobilitat generada per administracions...

Estudis que analitzin els centres de treball o serveis, especialment amb seus de grans dimensions, i instal·lacions i equipaments que preveuen rebre un elevat nombre de visitants: equipaments esportius, escoles, museus, etc.

Metodologia

En l'elaboració de plans de mobilitat generada, la Fundació RACC planteja la següent metodologia bàsica: 

  • Identificar i situar els focus generadors de desplaçaments.
  • Quantificar el nombre de desplaçaments que, previsiblement, generarà la nova instal·lació.
  • Revisar els vials existents, la xarxa d'itineraris per a vianants, la xarxa de transport públic, els possibles itineraris per a vehicles motoritzats i les vies per a bicicleta o altres modes de transport.
  • Efectuar una descripció de tota la xarxa i representar-la en un plànol, distingint els itineraris de manera jeràrquica.
  • Determinar les reserves d'estacionament que cal efectuar per a bicicletes, turismes i motocicletes, i determinar el nombre de places que s’han de reservar per efectuar les operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies.
  • Avaluar el nombre de desplaçaments previsibles i identificar les necessitats de noves infraestructures i nous serveis.

Casos d'èxit