Càlcul de la petjada de carboni i reducció dels GEI | Fundació RACC

Càlcul de la petjada de carboni

La petjada de carboni és el mesurament de la quantitat de gasos d'efecte hivernacle (GEH)emesos...

La petjada de carboni és el mesurament de la quantitat de gasos d'efecte hivernacle (GEH) emesos directament o indirectament per una empresa, generats principalment per l'activitat dels vehicles. La Fundació RACC ofereix un servei de càlcul de la petjada de carboni, tant mitjançant generació directa com indirecta, a través del consum elèctric.

Estudi de l’impacte ambiental generat per una organització

Sol·licitar informació

A qui s'adreça

Càlcul de la petjada de carboni de les empreses...

Aquest servei s'adreça a totes les empreses que gestionen flotes de vehicles i registren elevats consums d'electricitat. Els principals avantatges són:
•  Suposa un canvi d'enfocament dins de l’organització i és un mecanisme de promoció interna i externa de la sostenibilitat a l'empresa.
•  Aviat serà un element diferenciador al mercat respecte de la competència, aportant valor afegit a productes i serveis.

Càlcul de la petjada de carboni de les administracions...

Dirigit també a administracions gestores de flotes de vehicles, als avantatges generals que representa per a qualsevol organització s'afegeix el factor que els permet actuar com a exemple i referència, assumint el lideratge de la conscienciació mediambiental i l'adopció de mesures específiques.

El mesurament de la petjada de carboni incideix en els punts següents:
•  Conèixer l'impacte que causa ambientalment l'activitat de l'empresa (CO2), proporcional al consum d'energia.
•  Saber totes les fonts d'emissió de GEH i les formes de càlcul que cal establir per reduir-les.
•  Obtenir el certificat de reducció de la petjada de carboni: imatge d'organització ambiental i compliment de la futura normativa de la Unió Europea.

Metodologia

La metodologia que aplica la Fundació en el mesurament de la petjada de carboni té un doble abast:

  • Anàlisi de la generació directa per part de l'organització a través de les seves emissions: vehicles de combustió, calderes, etc.
  • Anàlisi de la generació indirecta, a través del consum elèctric.

La Fundació intervé en tres àmbits principals:

  • Mesura de la petjada de carboni generada per l'organització. En aquest àmbit, tenim un acord de col·laboració amb Bureau Veritas (líder mundial en serveis de verificació, inspecció i certificació) per certificar les dades.
  • Establiment d'un pla de millora amb uns objectius de reducció (de forma consensuada).
  • Posada en marxa d'una metodologia de seguiment anual de l'evolució d'aquesta petjada de carboni.

Casos d'èxit