Auditoria d'infraestructures viàries | Fundació RACC

Auditoria d'infraestructures viàries

La Fundació RACC és una entitat de referència, a escala nacional i a escala eurpea,...

La Fundació RACC és una entitat de referència, a escala nacional i a escala europea, en la realització d'auditories d'infraestructures viàries (autopistes, carreteres convencionals, túnels, accessos, etc.) per oferir informació objectiva a les administracions a l'hora d'invertir en la millora d'infraestructures.

Avaluació de la xarxa viària i proposta de millores

Sol·licitar informació

A qui s'adreça

Auditoria d'infraestructures per administracions...

Les auditories d'infraestructures permeten valorar l'estat d'una infraestructura mitjançant una metodologia objectiva. Els resultats i les propostes que se’n deriven ajuden els ajuntaments i les altres administracions a decidir quines inversions són prioritàries per millorar la seguretat viària.

En moltes ocasions, el cost inicial de determinades inversions pot compensar-se amb l'estalvi del valor econòmic dels accidents evitats.

Les auditories permeten conèixer l'estat de les infraestructures en qualsevol dels següents àmbits:

  • Carreteres (principals o secundàries)
  • Senyalització general
  • Carrils per a bicicletes
  • Aparcaments
  • Passos de vianants
  • Camins escolars

Metodologia

En l'auditoria d'infraestructures viàries, la Fundació disposa de diverses metodologies en funció de cada necessitat. Sempre que sigui possible, aplica la metodologia RAP (International Road Assessment Programme), que s'aplica seguint les fases següents:

  • Recollida de dades de la via que s’ha d’analitzar mitjançant el vehicle tecnològic Movitest, de propietat del RACC, equipat amb càmeres i sensors que registren diverses característiques de la via en alta definició.
  • A partir de les dades recollides, anàlisi de més de 50 paràmetres cada 100 metres de via per categoritzar el nivell de risc del tram segons la classificació per estrelles d'iRAP: d'una a cinc (de menys a més segures).
  • Presentació d'un pla de millora per a la disminució de morts i ferits greus, aplicant les mesures econòmicament més eficients en les accions que tinguin un potencial més gran de salvar vides.

Casos d'èxit